Chefsutveckling

Upptäck kraften i ett kommunikativt ledarskap

Chefsutveckling

Behöver du stöd att utveckla ett ledarskap som främjar arbetsglädje, ansvarstagande, flexibilitet och mod? Som organisationskonsult och coach stöttar, motiverar och utmanar jag dig att upptäcka och dra nytta av din förändringskraft.

Hur du som chef kommunicerar påverkar i hög grad dina medarbetares motivation, prestation och välbefinnande. 

Idest hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga.

Med ett kommunikativt ledarskap främjar du ett tryggt klimat där alla ser sin roll, tar ansvar för gruppens samlade resultat och bidrar med kreativa lösningsförslag på identifierade utmaningar.

Vad innebär chefsutveckling?

Syftet med chefsutveckling är att stärka din förmåga att göra verksamhetens mål och spelregler begripliga, hanterbara och meningsfulla.

Vi utgår från dina utmaningar och vad du behöver för att  få igång och upprätthålla dialogen om mål, riktning och förväntningar. 

Bli en trygg förändringsledare

Som chef behöver du agera förändringsledare i perioder. Det kan i sig vara utmanande, inte minst om motståndet mot förändringen är stort.

Ibland ställs du dessutom inför att leda medarbetare genom förändringsprocesser som du själv inte tror på. 

Chefsutveckling ger dig möjlighet att stärka viktiga förmågor i rollen som förändringsledare. Det kan handla om att:

 • Hjälpa medarbetarna att tolka händelser, förstå varför de är relevanta samt att identifiera hot och möjligheter. 
 • Skapa enighet kring riktning, mål, prioriteringar och process. 
 • Stärka entusiasmen för arbetet, engagemanget för uppgiftsmålen och tilltron till att arbetsinsatsen ska bli framgångsrik. 
 • Bygga upp en kultur som främjar respekt, förtroende och samarbete. 
 • Skapa och upprätthålla en gruppidentitet och lösa problem på ett sätt som är förenligt med identiteten. 
 • Organisera och samordna aktiviteter på ett sätt som gör att människorna kan nyttja sina och verksamhetens resurser optimalt. 
 • Uppmuntra och främja kollektivt lärande. 
 • Gynna och försvara gruppens intressen och skaffa de resurser och det stöd som behövs. 
 • Främja människors utveckling och medbestämmande och motivera  medarbetarna att ta ansvar för gruppens samlade resultat. 
 • Föregå med gott exempel, handla moraliskt och främja rättvisa, medkänsla och socialt ansvarstagande. 

Utveckla dina styrkor

Chefsutvecklingen fokuserar på att stärka din kommunikationsförmåga. Ett hjälpsamt steg på vägen är att starta dialogen med dig själv.

Genom att nyfiket utforska dina egna beteenden i relation till din egen chef, dina chefskollegor och dina medarbetare kommer du att:

 • fördjupa insikten om dina egna förmågor och begränsningar 
 • öka förmågan att reglera dina tankar, känslor och handlingar i påfrestande situationer 
 • fördjupa insikten om vad som motiverar dig och i vilken mån du agerar i enlighet med dina värderingar
 • öka förmågan att leva dig in i andras situation och perspektiv utan att döma eller värdera 
 • öka förmågan att hantera gemensamma utmaningar osjälviskt och ödmjukt.

Chefsutveckling ger dig riktning

Genom att utveckla din kommunikationsförmåga blir du en fena på att få igång och upprätthålla konstruktiva dialoger kring: 

 • Var står vi, var ska vi och hur vet vi när vi är framme? 
 • Varför är det viktigt att ta oss mot målet och vad händer om vi inte når dit? 
 • Är vi på rätt väg eller behöver vi justera beslutade vägval på grund av förändrade förutsättningar? 
 • Har alla som ska bidra tillräckliga förutsättningar att ta sitt ansvar? Om inte, vad behöver vi göra för att möjliggöra det? 
 • Hur mår och fungerar vi tillsammans? Fungerar överenskomna spelregler eller behöver vi göra justeringar? 

Byt spår när det kärvar

Även organisationer som har arbetat med chefsutveckling kan hamna i låsta lägen. Med beprövade metoder vägleder jag er att få i gång kommunikationen om vad som står i vägen för att ni ska få kraft att agera på ett sätt som stämmer överens med era värderingar och mål.  

Upptäck kraften i att samtala med en coach

Har du upptäckt vad som händer med dig när du får sätta ord på dina tankar, känslor och handlingar?

 

Som coach stöttar, motiverar och utmanar jag dig att identifiera vad du behöver för att agera förändringsledare.